Shuttlecock là gì

nounbirdie, object that is hit back & forth in the game of badminton (composed of a lightweight head và feathered tail); game of battledore
Dưới đây là phần đông mẫu mã câu bao gồm đựng trường đoản cú "shuttlecock|shuttlecocks", trong bộ tự điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể tìm hiểu thêm phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống đề xuất đặt câu cùng với từ shuttlecock|shuttlecocks, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng tự shuttlecock|shuttlecocks trong cỗ tự điển Từ điển Tiếng Anh

1. Shuttlecock is quite popular here.

Bạn đang xem: Shuttlecock là gì

2. You can kiông chồng a shuttlecock.

3. The shuttlecock landed in bounds.

4. Do you have a spare shuttlecock?

5. The shuttlecock kicking is interesting.

6. Their shuttlecock ended up on the tree branch.

7. I want lớn kiông chồng a shuttlecock.

8. Our teacher a shuttlecock real feathers.

9. They are knocking up a shuttlecock.

10. A kicking a shuttlecock outside the Lotus Market.

11. But I"m also good at shuttlecock kicking.

12. As a shop clerk, she would shuttlecock behind the counter all day.

13. Playing with the shuttlecock is of one of the favorites of Dalianese.

Xem thêm: Phấn Bột Shiseido Translucent Loose Powder Cho Mặt, Phấn Bột Shiseido Baby Powder

14. The kids are playing the interesting game of kicking shuttlecock.

15. I found hyên ổn kicking at the shuttlecock in the room.

16. They batted the shuttlecock back và forth across the net a few time.

17. Each side may only strike the shuttlecock once before it passes over the net.

18. If the consumer decides lớn participate then he or she will require a racket, shuttlecocks, clothing và footwear.

19. Kids"games such as kicking shuttlecock , hopscotch, reading picture - story books và playing marbles were popular.

trăng tròn. She sent the shuttlecock flying over the net with a practised fliông xã of the wrist.

21. 14 Dad: Cool, we can take the football, shuttlecock và badminton racket to the park.

22. Sports To put ( a ball or shuttlecock ) in play , as in tennis, badminton , or jai alai.

23. Tired of shuttlecock the document for signature, the secretary decide to lớn hotline in all the signer.

24. Dad: Cool, we can take the football, shuttlecock and badminton racket lớn the park.

25. I suddenly saw her as the shuttlecock in the game her husbvà is playing with his inamorata.